Notársky úrad Bojnice - Prievidza

Notársky úrad Bojnice
JUDr. Ľubica Rexová
Záhradná 1
972 01 Bojnice
0907 700 776 lubica.rexova@notar.sk

Služby

Notár je v zmysle zákona viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notár stojí medzi stranami, zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Je oprávnený najmä usporiadať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, usporiadať dedičskoprávne a občianskoprávne vzťahy. Prostredníctvom notára možno účinne prechádzať sporom .

Mobilné osvedčovanie : Náš klient je naša priorita. Po predchádzajúcej dohode s klientom je moýné vykonanie notárskych úkonov aj mimo sidla notárskeho úradu ( Záhradná 1, Bojnice 97201), mimo pracovného času alebo víkendov.

Notársky úrad Bojnice poskytuje nasledovné služby:

 1. Spisovanie zmlúv a dohôd
 2. Kúpne zmluvy
 3. Darovacie zmluvy
 4. Zámenné zmluvy
 5. Dohody o zrušení podielového vlastníctva a vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 6. Dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezdpodielového vlastníctva manželov
 7. Závety alebo listiny o vydedení
 8. Zmluvy o iných právnych úkonoch

Vydávanie osvedčení:

 • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • vyhlásenie o vydržaní podľa 63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • o iných skutočnostiach

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie dedičských vecí zverených súdom

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • vydávanie výpisov z obchodného registra ( ORSR ) - na počkanie
Notárska komora Slovenská republika